Objectius

L'associació té la voluntat de representar i gestionar els interessos generals i comuns dels seus associats, empresaris del sector comercial i turístic, tot fomentant el desenvolupament del comerç de proximitat i promovent una imatge atractiva del comerç i el turisme de la nostra ciutat. Aquests objectius es concreten en els següents establerts en els estatuts de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme:

  • La dinamització i promoció del comerç i el turisme del municipi de Banyoles

  • La coordinació entre les diferents empreses del sector comercial i turístic de la població, creant serveis comuns de naturalesa assistencial i elaborant projectes conjuntament

  • Representar, defensar i promocionar els interessos econòmics, socials, laborals, professionals i culturals dels establiments comercials i turístics establerts a Banyoles

  • Treballar per la millora constant de la informació i formació dels associats que en formen part

  • Establir un canal de comunicació formal i establert amb l'administració

D'altra banda, al llarg del 2013 es van realitzar diverses reunions per treballar el sector turístic a la ciutat. D'aquestes reunions se'n van extreure unes línies de treball que es sintetitzen de la següent manera:

  • Treballar per donar a conèixer els recursos turístics dels que disposem

  • L'associació treballarà per allò col·lectiu

  • Creació d'una marca idenficativa a nivell local i comarcal