Informació institucional i administrativa

L’associació, a través dels seus estatuts, estableix que els seus objectius seran els següents:

  1. La dinamització i la promoció del comerç i el turisme del municipi de Banyoles

  2. La coordinació entre les diferents empreses del sector comercial i turístic de la població, creant serveis comuns de naturalesa assistencial i elaborant projectes conjuntament.

  3. Representar, defensar i promocionar els interessos econòmics, socials, laborals, professionals i culturals dels establiments comercials i turístics establerts a Banyoles.

  4. Treballar per la millora constant de la informació i formació dels associats que en formen part.

  5. Establir un canal de comunicació formal i establert amb l’administració

Les activitats i campanyes  que realitza l'associació, així com els serveis que ofereix estan encaminats a l'assoliment dels esmentats objectius de manera directa o indirectament.

Normativa aplicable: Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques, Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

El número de registre de l'entitat és el 48670-J/2

Composició de la JUNTA:

Dolors Busquets, presidenta

Anna Magalon, vicepresidenta

Helena Frigola, secretaria

Pere Espar, tresorer

Esther Despuig, vocal

Josep Comalat, vocal

Lídia Vallmajor, vocal

Anna Vila, vocal

Montserrat Viñolas, vocal

 

Gestió i dinamització : Elisabet Saus